تیم چابک

(تیم چابک)

خط مقدم توسعه نرم افزار شامل تعدادی «تیم چابک» است که وظیفه پیاده سازی و آزمون کد را بر عهده دارند و برای ساختن سیستم های بزرگتر با یکدیگر همکاری می کنند. هر تیم چابک حداکثر دارای 5 تا 9 عضو است و شامل نقش هایی است که برای تعریف/ساخت/آزمون «ویژگی ها» و «اجزاء» نرم افزار ضروری هستند.نقش های موجود در تیم چابک شامل استاد اسکرام/چابک ، مالک محصول و تیم کوچکی از توسعه دهندگان آزمون گران، متخصصان آزمون خودکار و احتمالا رهبر فنی می باشد. تیم چابک در کار روزانه خود توسط معماران، منابع تضمین کیفیت خارجی، متخصصان مستندسازی، متخصصان پایگاه داده، پرسنل پشتیبانی مدیریت مخزن کد/ساخت/زیرساخت، تکنولوژی اطلاعات داخلی و ... پشتیبانی می شود تا با کمک آن ها بتواند بتواند به تعریف، توسعه، آزمون و تحویل نرم افزار قابل استفاده و آزمون شده بپردازد.