بستر معماری

قبلا اشاره کردیم که طراحی(معماری) و نیازمندی ها دو روی سکه هستند. در کتاب حاضر، این موضوع را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، تعدادی معیار ارائه خواهد شد که به ما کمک می کنند در مورد تفاوت ها و شباهت های بین معماری و نیازمندی ها فکر کنیم. هر چند، این کتاب بر روی نیازمندی ها متمرکز است، اما نمی توانیم از معماری چشم پوشی کنیم. چون تجربه به ما می گوید: تیم هایی که بخشی از بستر معماری را می سازنند، قادر به پیاده سازی ویژگی های جدید بدون بازسازی بیش از اندازه کد هستند. بنابراین، این تیم ها به عنوان برندگانِ بازار ظهور خواهند کرد. در نتیجه، هر گونه برخورد موثر با نیازمندی های چابک باید موضوع معماری را نیز حل کند.