مدل آبشاری را در اینجا بیش از حد توضیح دادیم در صورتی که نباید «اسب مرده را مورد ضرب و شتم» قرار داد، اما تصدیق می کنیم که این اسب خاص ممکن است هنوز هم زنده باشد و به بسیاری از زمینه های کسب و کار لگد بزند. بدون توجه به اینکه چگونه می خواهیم چابک باشیم، مجبور خواهیم بود تا از ضربه های سُم این اسب در آینده جلوگیری کنیم. در حقیقت این می تواند بر روی آزادی عمل ما در پیاده سازی تجربه های نیازمندی های چابک شدیداً تاثیر بگذارد. کار ما به عنوان متخصصان چابک این است که به کسب و کار کمک کنیم تا به یک الگوی چابک موثر مهاجرت کند. بنابراین، ما نمی خواهیم از مدل آبشاری استفاده کنیم، اما مجبور هستیم آن را به دلیل اینکه در حال حاضر استفاده می شود درک کنیم.