در مرکز خانه نرم افزار ناب اصول و تجربه هایی قرار دارند که توسط تیم برای توسعه و تحویل نرم افزار به کاربران پایانی استفاده می شوند. برای انجام این کار تنها یک روش درست وجود ندارد بلکه کتاب هایی هستند که دیدگاه های مختلفی را فراهم می‌کنند. در کتاب «اصول جریان توسعه محصول» هشت تم مهم مطرح شده است که هر کدام توسط تعدادی اصول کمکی پشتیبانی می شوند. این تم ها به همراه اصول مربوطه راهنمای جامعی برای ناب فراهم می‌کنند. از دیدگاه من، این بهترین و معمول‌ترین رویکر برای توصیف اصول ناب است که بر روی توسعه محصول اعمال می‌شود. همچنین، این اصول راهنمای عالی و با اهمیتی برای تیم توسعه نرم افزار است. این هشت تم شامل موارد ذیل هستند: 

  • دید اقتصادی داشته باشید 
  • به طور فعال صف ها را مدیریت نمایید 
  • تغییرپذیری را درک نمایید و از آن بهره‌برداری کنید 
  • اندازه  بسته ها را کاهش دهید 
  • محدودیت های کار در جریان را اعمال کنید 
  • جریان تحت عدم قطعیت را کنترل کنید(ریتم و همگام سازی) 
  • بازخورد را تا حد ممکن سریع دریافت کنید 
  • کنترل را نامتمرکز کنید