توسعه دهندگان برای داستان کد نویسی می کنند. آن ها برای انجام این کار ممکن است با توسعه دهنده دیگر به صورت دو نفره کدنویسی کنند، همچنین ممکن است با یک آزمون گر به صورت دو نفره کار کنند و یا ممکن است به طور کاملا مستقل عمل کند و با چندین توسعه دهنده و آزمون گر ارتباط داشته باشد. در هر صورت مسئولیت های یکسانی دارد و شامل موارد ذیل می باشد:

  • با مالکان محصول و آزمونگران برای اطمینان از درستی کد نوشته شده  تعامل می کند
  • کدنویسی می کند
  • برای کد، آزمون واحد می نویسد و آن را اجرا می کند
  • در صورت نیاز متدهایی را برای پشتیبانی آزمون های پذیرش خودکار و سایر آزمون های خودکار می نویسد
  • هر روز کد جدید را در مخزن مشترک ثبت می کند

به علاوه، توسعه دهنده به طور فعال در بهبود محیط توسعه مشارکت می نماید.