تیم توسعه

باقیمانده تیم اسکرام شامل توسعه دهندگان و آزمون گران هستند که وظیفه نوشتن و آزمون کد را بر عهده دارند. به دلیل چابک بودن این تیم، اندازه آن محدود است و شامل سه تا چهار توسعه دهنده به اضافه یک تا دو آزمون گر می باشد و به طور ایده آل در یک جا مقیم هستند و برای «تعریف، ساخت، آزمون و تحویل» داستان ها با یکدیگر  کار می کنند.