سیلوهای کارکردی

(سازماندهی تیم ها به صورت سیلوهای کارکردی)

متاسفانه، بسیاری از تیم ها حول نیازمندی های نرم افزار سازماندهی نمی شوند. بلکه به جای آن، تیم ها به صورت سیلو های کارکردی سازماندهی می گردند. همان طوری که در شکل بالا قابل مشاهده است.

توسعه دهنده ها در یک جا مقیم هستند و با توسعه دهنده های دیگر ارتباط برقرار می کنند. مدیرمحصول، تحلیل گر کسب و کار و مدیران برنامه در یک جا با هم کار می کنند و به دپارتمان کاملا مجزا گزارش ارائه می دهند. ممکن است معماران در سازمان های بزرگ تر با یکدیگر همکاری کنند تا معماری های مشترکی را در سرتاسر واحدهای کسب و کارها اعمال نمایند، اما ممکن است وابستگی یا ارتباط کمی با تیم های توسعه داشته باشند. ممکن است مالک محصول اصلا وجود نداشته باشد یا کار آن توسط مدیران محصولی انجام شود که به کارهای بسیار مختلفی می پردازند و برای پاسخگویی به سوالات تیم در دسترس نیستند. آزمون گران به جای اینکه در کنار توسعه دهندگان مقیم باشند، احتمالا از آن ها جدا هستند و به سازمان تضمین کیفیت مجزایی گزارش می دهند. 

در روش چابک، تیم ها به گونه متفاوتی تعریف می شوند و سیلوهایی که وظایف مختلف را از یکدیگر جدا می کنند، حذف می گردند. همان طوری که در شکل ذیل قابل مشاهده است.

سازمندهی مجدد سیلوهای کارکردی به تیم های چابک

(سازماندهی مجدد سیلوهای کارکردی به تیم های چابک)