طبیعت قانع کننده داده های مربوط به بازگشت سرمایه در کنار افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و روحیه ای که توسط تیم های چابک کسب شده است، باعث شده تا سازمان های بزرگ نرم افزاری برای استفاده از روشهای چابک  تحریک شوند. اگر چه روش های چابکی که تا اینجا توصیف شده اند، در متن تیم های کوچک تر توسعه داده شده بودند. اما امروزه به طور فعال در سازمان های بزرگ اعمال شده و گسترش پیدا می کنند. کتاب هایی همانند Scaling Software Agility و Scaling Lean and Agile Development توان بسیاری را به وسیله رهنمودهای عملی در مورد موضوعات سازمانی از قبیل معماری خط تولید، معماری سیستم ها، حاکمیت و مدیریت سبد محصول به این جنبش افزوده اند.