اپیک ها، نیاز مشتری را در بالاترین سطح ارائه می دهند. اپیک ها نوآوری های توسعه هستند و قصد دارند ارزش تم سرمایه گذاری را تحویل دهند. اپیک ها پس از شناسایی، اولویت بندی و برآورد می شوند و در «بک لاگ سبد محصول» نگهداری می گردند. قبل از برنامه ریزی انتشار، اپیک ها به مجموعه ای از ویژگی های مشخص تجزیه می شوند و سپس در برنامه ریزی انتشار، ویژگی ها نیز به مجموعه ای از داستان ها تبدیل می گردند تا پیاده سازی شوند. اپیک ها، در شکل های مختلی از قبیل لیست های بولِتی، داستان صدای کاربر، یک یا دو جمله، فیلم، نمونه اولیه و یا هر قالبی که برای بیان هدف نوآوری محصول مناسب باشد، بیان می گردند.