تم های سرمایه گذاری

مجموعه ای از تم های سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری نسبی سازمان یا واحد کسب و کار را فراهم می کنند. این تم ها، چشم انداز همه برنامه ها را هدایت نموده و اپیک های جدیدی از آن ها مشتق می شوند. استنتاج این تصمیمات از مسئولیت های مدیران سبد محصول است.

نتیجه فرایند تصمیم گیری، مجموعه ای از تم ها است(تم ها پیشنهادات با ارزشی برای محصول اصلی هستند که باعث ایجاد «تمایز در بازار» و "مزیت رقابتی" برای سازمان می شوند). تم ها نسبت به اپیک ها طول عمر بیشتری دارند و ممکن است مجموعه ای از آن ها تا یک سال یا بیشتر بدون تغییر باقی بمانند.