سطح تیم

در توسعه چابک، کارکرد جدید در رخ دادهای زمان ثابت کوتاه مدت با نام «تکرارها» (اسپرینت ها در اسکرام) ساخته می شود. در سازمان های بزرگ تر، تیم های چابک معمولا تکرارهایی با طول استاندارد را انتخاب می کنند. هر تکرار یک بخش با ارزش از کارکرد جدید را نمایش می دهد که از طریق الگوی استاندارد تکراری پایدار انجام می شود: «برنامه ریزی تکرار»، «ساخت و آزمون داستان ها»، «نمایش کارکرد جدید به ذینفعان»، «بررسی و تطبیق»، تکرار این روند.

تکرار «ضربان قلب چابکی» برای تیم است و تیم ها در این رویداد زمان ثابت کوتاه مدت بر روی توسعه کارکرد جدید متمرکز می شوند. طول تکرارها در تصویر کلان برای تمامی تیم ها یکسان در نظر گرفته شده است (به دلیل اینکه این روش ساده ترین مدل سازمانی و مدیریتی است). اگرچه برای تکرارها طول اجباری تجویز نمی شود، اما معمولا مدت زمان «دو هفته» برای آن ها پیشنهاد می شود.