سطح تیم

به منظور انتشار (یا انتشار بالقوه) کارکردهای بزرگ تر برای کاربران خارجی از یک سری تکرار استفاده می شود. در تصویر کلان، به ازای هر انتشار چهار تکرار توسعه نمایش داده شده است که به دنبال آن یک تکرار تثبیت نیز قبل از انتشار آورده شده است. این الگو اختیاری است و هیچ قاعده ثابتی برای تعیین تعداد تکرارها در هر بخش قابل عرضه از محصول وجود ندارد. بسیاری از تیم ها از چهار تا پنج تکرار توسعه به همراه یک تکرار تثبیت به ازای هر انتشار استفاده می کنند که یک ریتم 90 روزه را برای بخش قابل عرضه از محصول ایجاد می کنند. این الگوی 90 روزه، آهنگ برنامه ریزی سه ماهه خوبی را برای مشتریان و خود سازمان فراهم می کند. در هر صورت، طول و تعداد تکرارها به ازای هر انتشار و تصمیم گیری برای زمان واقعی انتشار محصول به قضاوت سازمان منتهی می شود.