مجموعه ای از تیم های چابک

(مجموعه ای از تیم های چابک)

در سازمان های بزرگ تیم های چابکِ بیشتری (سه تا ده تیم یا حتی بیشتر) برای تحویل ویژگی ها، سیستم ها یا زیرسیستم های بزرگ همکاری می کنند(سطح برنامه در تصویر کلان). تجربه نشان داده است که حتی برای سازمان های خیلی بزرگ  نیز تقسیم بندی منطقی تیم ها به وسیله سیستم یا معماری محصول باعث شده است تا مجموعه ای از توسعه دهنده ها حول دامنه های پیاده سازی مختلفی سازماندهی شوند. این موضوع به این نکته اشاره می کند که شاید 50 تا 100 نفر برای ساختن «چیز بزرگ تر بعدی» خود که ما آن را «برنامه» می نامیم به شدت با یکدیگر همکاری کنند. همان طور که بعداً خواهیم دید، این موضوع در مورد اندازه بیشینه «برنامه ریزی انتشار» رو در رو و همکارانه نیز مطرح هست. احتمالا برای سازمان های بزرگ تر تعداد بیشتری از این «برنامه ها» وجود خواهد داشت که هر کدام از آن ها بر روی محصول مشخصی متمرکز هستند.