مدیریت محصول

مسئولیت های مدیر محصول چابک در سازمان های نرم افزاری شامل موارد ذیل هستند:

  • مالک چشم انداز و بک لاگ برنامه است
  • محتویات انتشار را مدیریت می کند
  • نقشه راه محصول را نگهداری می کند
  • تیمِ مدیر محصول/ مالک محصول موثری را ایجاد می کند