مالک محصول در اسکرام مسئول تعریف و اولویت بندی نیازمندی ها است، به همین دلیل یک نقش حیاتی در تیم چابک به شمار می آید. به طور خلاصه مالک محصول مسئول انجام کارهای ذیل است: 

  • برای تعیین نیازمندی ها با مدیران محصول، تحلیلگران کسب و کار، مشتریان و دیگر ذینفعان همکاری می کند. 
  • بگ لاگ محصول را نگهداری و اولویت ها را براساس ارزش نسبی کاربر مشخص می کند. 
  • اهداف تکرار را مشخص می نماید. 
  • داستان ها را تشریح می کند، در بررسی های پیشرفت مشارکت می نماید و داستان های جدید را می پذیرد.