نقشه راه محصول

نتایج برنامه ریزی انتشار برای بروز رسانی نقشه راه محصول استفاده می شود. سازمان با استفاده از نقشه راه محصول می تواند نحوه تحویل ارزش به مشتری در طول زمان را درک کند و نسبت به آن حس پیدا نماید. نقشه راه محصول شامل مجموعه ای از تاریخ های انتشار برنامه ریزی شده است که دارای تم، مجموعه ای از اهداف و مجموعه ای از ویژگی های اولویت بندی شده است. سازمان، انتشار بعدی بر روی نقشه راه محصول را تعهد می کند و چون سایر انتشارها دارای محدوده شفافی نیستند مورد تعهد قرار نمی گیردند(به عنوان مثال: در شکل بالا اولین انتشار به دلیل داشتن محدوده مشخص توسط سازمان تعهد می شود و کار بر روی آن آغاز می گردد اما انتشارهای دوم و سوم به دلیل شفاف نبودن و احتمال تغییر محدوده مورد تعهد قرار نمی گیرند). نقشه راه محصول، هدف جاری سازمان برای انتشارهای بعدی و آینده را نمایش می دهد. هرچند، ممکن است نقشه راه محصول به دلایلی از قبیل وجود باگ، اولویت های کسب وکار و تغییر نیاز مشتریان مورد تغییر قرار بگیرد. به همین دلیل، در نقشه راه محصول فقط یک انتشار مورد تعهد قرار می گیرد و برای سایر انتشارها هیچ تعهد خارجی انجام نمی شود.