هر انتشار زمان ثابت یک جلسه برنامه ریزی دارد که سازمان از آن برای هماهنگ کردن تیم ها به سوی اهداف مشترک کسب و کار استفاده می کند. چشم انداز جاری محصول (مجموعه ای از ویژگی های اولویت بندی شده) به همراه مجموعه ای از اهداف و خواسته ها، ورودی جلسه برنامه ریزی انتشار هستند.

تیم با تجزیه ویژگی ها به داستان ها و اِعمال ریتم تکرار موافقت شده و با آگاهی از سرعت خود، انتشار را برنامه ریزی می کند. تیم در طول فرایند برنامه ریزی انتشار بر روی وابستگی های داخلی خود کار می کند و داستان ها را به تکرارهای موجود در انتشار زمان ثابت تخصیص می دهد. همچنین، تیم براساس سرعت شناخته شده خود و برآوردی که برای داستان های جدید انجام داده است با مدیریت محصول در مورد محدوه سیستم مذاکره می کند تا آنچه که قابل انجام است (یا قابل انجام نیست) مشخص گردد. علاوه بر خود برنامه ریزی، نتیجه اصلی دیگر این فرایند تعهد مجموعه ای از اهداف انتشار است (به همراه مجموعه ای از ویژگی های اولویت شده). سپس، تیم تلاش می کند تعهدات خود را با دستیابی به اهداف انتشار برآورده کند.