برخورد روش های چابک با نیازمندی ها در مقایسه با روش های ترتیبی و پیشگویانه کاملا متفاوت است (بدون توجه به یک روش چابک خاص). به طوری که می توان این موضوع را در اصول اصلی چابک نیز مشاهده کرد:

اصل شماره یک بیانیه: بالاترین اولویت ما، کسب رضایت مشتری با تحویل زود هنگام و مداوم نرم افزار با ارزش است.

 اصل شماره دو بیانیه: حتی در پایان توسعه به تغییرات خوش آمد می گوییم. متدهای چابک تغییرات را برای مزیت های رقابتی مشتری مهار می کنند.

به طور کلی، تاثیر این موضوع بر روی صنعت چشمگیر و اساسی است. همان گونه که در کتاب «Scaling Software Agility» بیان شده است:

با به کارگیری روش های چابک به جای اینکه ماه ها برای آماده کردن مشخصات نیازمندی های نرم‌افزار سرمایه گذاری کنیم ... تیم ها بر روی تحویل زودهنگام داستان های با ارزش به مشتریان تمرکز می کنند. تحویل زودهنگام در جهت آزمون نیازمندی ها و فرضیات معماری استفاده می شوند و با اثبات یا رد فرضیات مربوط به تجمیع ویژگی ها (features) و مولفه ها (components) ریسک را کاهش می دهد . با این رهیافت، مدیریت و کاربران به امید اینکه تیم چیز درست را بسازد برای چندین ماه منتظر نمی مانند. در بدترین حالت، نقطه بازرسی بعدی فقط یک هفته و یا بیشتر طول می کشد و ... ممکن است که کاربران قادر به استقرار تکرارهای نخستین بر روی محیط کاری خودشان باشند.

بنابراین، برای مدیریت نیازمندی ها رهیافت انعطاف پذیری را با چابک در پیش می گیریم: رهیافتی که تجربی، تعاملی و به موقع است. از این رو، مشخصات نیازمندی های نر‌م‌افزار، مشخصات طراحی و امثال این مستندات که تحویل تمام نیازمندی‌ها را بر مبنای زمان و منابع ثابت تعهد می‌کنند، دور ریخته می شوند.