استاد اسکرام

(استاد اسکرام)

«استاد اسکرام» نقش با اهمیتی برای تیم هایی است که اسکرام را پیاده سازی می کنند. استاد اسکرام تیم را در هنگام گذار به متد جدید راهنمایی کرده و به طور مداوم هدف پویای تیم را در راستای بیشینه کردن کارایی تسهیل می کند.