اسکرام در مورد این نقش کاملا خاص است و برای افرادی که این نقش را برعهده می گیرند آموزش تخصصی و عنوان خاصی(استاد اسکرام) را

در نظر می گیرد. به طور خلاصه استاد اسکرام مسئول انجام کارهای ذیل می باشد:

  • پیشروی تیم به سوی هدف را تسهیل می کند
  • تیم را به سوی بهبود مداوم رهبری می کند
  • قواعد فرایند چابک را اجرایی می کند 
  • موانع را از بین می برد