مدل حلزونی(Spiral) یک روش پیشگام بود که به طور گسترده برای آغاز سلسله روش های تکراری مورد استقبال قرار گرفت. در مدل حلزونی هنوز هم نیازمندی ها جایگاه زود هنگامی دارند. هدف اصلی مارپیچ اولیه این مدل درک نیازمندی ها و انجام ارزیابی های لازم قبل از شروع جدی توسعه نرم افزار است. پس از آن، این مدل مارپیچ  بزرگ تر دیگری را با هدف توسعه راه حل در گام های متوالیِ طراحی، کدنویسی، یکپارچه سازی و آزمون در نظر می گیرد.مدل حلزونی اولین مدل منتشر شده ای بود که در آن فرایند نیازمندی ها مبتنی بر اکتشاف انجام می شد(اگرچه این مدل از گام های متوالی سنتی شبیه به مدل آبشاری پیروی می کرد، اما در آن بازخوردهای ثابتی نیز گنجانده شده بود). افراد بسیاری از این تفکر به عنوان نقطه شروعی برای جنبش روش های توسعه نرم افزار تکراری و تدریجی(و اکنون افراد بسیاری به طور افزایشی از چابک استقبال می کنند) استقبال کردند. شکل ذیل مدل حلزونی را نمایش می دهد.


مدل حلزونی

(مدل حلزونی)