تیم اسکرام داستان ها را به وظیفه ها تجزیه می کند تا بتواند فعالیت های درگیر در تحویل داستان ها را با جزئیات بیشتری پیگیری نماید. نهایتا، این وظیفه ها در جهت تکمیل داستان ها توسط اعضای تیم انجام می شوند. البته، پیگیری در سطح تکرار به جای تمرکز بر وظیفه ها باید بر روی داستان ها متمرکز باشد(به دلیل اینکه تمرکز بر داستان ها باعث تمرکز تیم بر ارزش کسب وکار می شود). وظیفه ها، ساختار شکست کار کوچکی را فراهم می کنند که به وسیله آن تیم ها می توانند هماهنگی، برآورد، پیگیری وضعیت و تخصیص مسئولیت به افراد را تسهیل کنند. علاوه بر این، وظیفه ها به ما کمک می کنند تا از تکمیل داستان ها و در نهایت تکمیل تکرار مطمئن شویم.