آزمون گران، بخش اساسی هر تیم چابک هستند. آن ها به محض شروع کد نویسی توسط توسعه دهندگان به تیم می پیوندند و در طول فرایند انتشار همراه تیم هستند. مسئولیت های این نقش شامل موارد ذیل می باشد:

  • هنگامی که کد نوشته شد، برای آن مورد آزمون پذیرش می نویسد
  • برای درک درست داستان و حصول اطمینان از اینکه آیا آزمون های پذیرش، کارکرد مورد نظر داستان را برآورده می کنند با توسعه دهنده و مالک محصول ارتباط برقرار می کند
  • داستان کاربر را متناسب با آزمون پذیرش نوشته شده، آزمون می کند
  • موارد آزمون را در مخزن مشترک ثبت می کند