تصویر کلان سازمان چابک

(تصویر کلان سازمان چابک)

پیاده سازی موثر مجموعه ای از اصول و تجارب نیازمندی های چابک و ناب در سطوح تیم، برنامه و یا سازمان با وجود ادبیات و زبان متفاوت در آن ها، شاهکار کوچکی نیست (داستان های کاربر، اسپرینت ها، امتیاز داستان، اپیک ها، بک لاگ؟). به علاوه، در ناب کردن سازمان ها اغلب نیازمند حذف یا کاهش مشخصات نیازمندی ها، مشخصات طراحی و مدل های مرحله-دروازه (که در آن نیازمندهای نرم افزار باید بازبینی شوند)، تایید سلسله مراتب سازمان (که باعث ایجاد تاخیر می شود)، پیاده سازی محدویت های کار در جریان (که ممکن است از دیدگاه افرادی که بهره وری را اندازه گیری می کنند تاثیر عکس داشته باشد) و ... هستیم. بنابراین، برای چابک و ناب کردن سازمان ها چالش های فراوانی وجود خواهد داشت.

حتی برای معرفی و پیاده سازی تجارب ابتدایی در سازمان، مدت زمانی در حدود شش ماه تا یک سال نیاز است. به طوری که برای بدست آوردن چندین نتیجه موفقیت آمیز که باعث ایجاد رضایت مشتریان، کسب درآمد و سهم بیشتری از بازار می گردد، به زمانی بیش از یک سال نیاز است. برای دستیابی به این مزایا، باید چیزهای زیادی از قبیل تجربه های مدیریت نیازمندی های قبلی تغییر کنند. هر چند، بسیاری از دستاوردهای الزامی موجود، نقاط عطف و ... به عنوان محافظی برای اجتناب از بروز انواع مسائلی که اغلب پروژه  های نرم افزاری تجربه می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ما با معمای دشواری روبرو هستیم (چگونه بر روی این بند«بندی که بندباز در سیرک بر روی آن راه می رود» بدون داشتن تور ایمن حرکت کنیم و آن را تجربه نمایم، به طوری که خود این تور ایمن بخش اعظمی از مساله است؟)

خوشبختانه، در نقطه ای قرار داریم که تعدادی از سازمان ها این گذار را قبل از ما طی کرده اند و در این راستا چندین الگوی رایج برای موفقیت فرایند نرم افزار چابک و ناب ایجاد شده است. به دلیل بحث هایی که با تیم ها، مدیران و هیئت رئیسه در طول این گذار داریم، تلاش کردیم یک زبان مشترک که شامل مجموعه ای از مفاهیم انتزاعی و تصاویر گرافیکی مناسب است پیدا کنیم تا قادر به توصیف سریع موضوع «سازمان شما پس از تحول چابک شبیه چه چیزی می شود و چگونه کار می کند» باشیم. برای انجام این کار، نیازمند توصیف مکانیزم های جدیدی برای توسعه نرم افزار و فرایند تحویل، تیم های جدید، واحد های سازمانی و نقش هایی که افراد مهم در الگوی چابک جدید بازی می کنند، هستیم. نهایتا و با راهنمایی دیگران به چیزی رسیدم که در دستیابی به اهدافش به طرز معقولی خوب عمل می کند. ما آن را «تصویر کلان سازمان چابک» می نامیم. همان طوری که در شکل بالا قابل مشاهده است.