محتویات اصلی چشم انداز، مجموعه ای از ویژگی ها هستند

چشم انداز محصول ممکن است در یک سند، در مخزن بک لاگ یا حتی در قالب اسلاید نگهداری شود. اما بدون توجه به قالب چشم انداز، محتویات اصلی آن مجموعه ای از «ویژگی های» اولویت بندی شده است که هدف آن تحویل «مزیت ها» به کاربران است.

نیازمندی های غیرکارکردی

علاوه بر این، چشم انداز محصول باید شامل نیازمندی های غیرکارکردی از قبیل قابلیت اطمینان، صحت، کارایی، کیفیت، استاندارهای سازگاری و ... باشد(سیستم برای دستیابی به اهدافش باید این نیازمندی ها را برآورده نماید).