مشابه بک لاگ محصول که حاوی «داستان ها» هستند، بک لاگ برنامه نیز حاوی «ویژگی های» اولویت بندی شده  است که هنوز پیاده سازی نشده اند. ممکن است برخی از ویژگی های موجود در بک لاگ برنامه برآورد شده باشند و برخی دیگر برآورد نشده باشند. برآورد ویژگی ها در این سطح دانه درشت و نادقیق است و لذا سرمایه گذاری بیش از حدی بر روی تشریح و تخمین زود هنگام ویژگی ها انجام نمی شود.