در سال 2001 خالقان بسیاری از متدلوژی های توسعه نرم افزار چابک به همراه جمع دیگری از افراد که روش های چابک گوناگونی را پیاده سازی کرده بودند دور هم گرد آمدند و بیانیه چابک که خلاصه باورشان در مورد وجود روش بهتر برای تولید نرم افزار است را خلق کردند. امروزه بیانیه چابک باورهای مهمی که زیربنای این جنبش هست را به شرح ذیل تعریف می کند:

ما در حال کشف روش های بهتری برای توسعه نرم افزار هستیم و به دیگران کمک می کنیم تا آن ها را انجام دهند. با انجام این کار به ارزش دست پیدا می کنیم.

 اشخاص و تعاملات برتر از فرایندها و ابزارها 

 مشارکت مشتری برتر از قرارداد کار

نرم افزار قابل استفاده برتر از مستندات جامع

 پاسخ به تغییرات برتر از دنبال کردن یک برنامه

با وجود این که اقلام سمت چپ نیز دارای ارزش هستند، اما ارزش بیشتری را برای اقلام سمت راست قائل هستیم.