در چند دهه گذشته، شکست مدل آبشاری در کنار وجود فشارهای «زمان تا بازار » و گسترش ابزارها و تکنولوژی های توسعه نرم افزار باعث شد تا به مدل های مبتکرانه و مبتنی بر اکتشاف نیاز پیدا کنیم. به گونه ای که این موضوع ما را به فرایندهای تکراری دهه 1980 و 1990 هدات کرد. همان طوری که شکل ذیل نشان می دهد این روش ها شامل موارد ذیل هستند:

  • توسعه سریع یافته ها توسط کشف تجربی(حلزونی)
  • ساخت سریع مدل ها، نمونه های اولیه و سیستم ابتدایی با استفاده از ابزارهای بسیار سریع(توسعه سریع برنامه کاربردی) 
  • توسعه تکراری و تدریجی سیستم های بسیار بزرگ و بسیار پیچیده(فرایند یکپارچه رشنال)
فرایندهای تکراری و تدریجی
(فرایندهای تکراری Spiral-RAD-RUP)